התקשרו
ממתקי אליאס וקסמן בע"מ

לקריץ חתוך וידאל אבטיח סוכר במשקל